Tất cả Cơ sở dữ liệu
Công văn 515/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành