Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Lĩnh vực khác > Quyết định 2914/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt Danh sách bổ sung các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và