Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Hành chính > Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo,...