Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Hành chính > Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau