Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Hành chính > Quyết định 1506/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 2495/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành