Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Hành chính > Công văn 6852/VPCP-KSTT năm 2021 hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành