Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Giao thông - Vận tải > Kế hoạch 4998/KH-BGTVT năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải phát triển vận tải theo hướng hiện đại, đồng bộ, giảm chi phí và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045