Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đất đai - Nhà ở > Quyết định 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam