Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đất đai - Nhà ở > Quyết định 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận