Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Sở hữu trí tuệ > Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình