Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Quyết định 879/QĐ-BTTTT năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương