Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Quyết định 862/QĐ-BNV về điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành