Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Quyết định 1500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định