Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Kế hoạch 164/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia theo Đề án 06/CP và Quyết định 893/QĐ-TTg