Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Kế hoạch 1166/KH-UBND năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn ​tỉnh Gia Lai