Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Công văn 1451/UBND-KSTTHC năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố