Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Vi phạm hành chính > Decree No. 45/2022/ND-CP dated July 07, 2022 on penalties for administrative environmental protection offences