Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Đầu tư > Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030