Tất cả Cơ sở dữ liệu
Trang chủ > Công nghệ thông tin > Quyết định 2027/QĐ-BNN-CĐS năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn