Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn về việc thu, nộp phí tuyển dụng và chi phục vụ kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 07/07/2023

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2775/TCT-TVQT hướng dẫn về việc thu, nộp phí tuyển dụng và chi phục vụ kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023.

Theo đó, việc thu, nộp phí tuyển dụng và chi phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2023 như sau:

- Về thu, nộp phí thi tuyển:

+ Mức thu phí thi tuyển: Cục Thuế thực hiện thu theo mức 300.000 đồng/thí sinh theo Thông báo thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2023.

+ Quản lý số phí thu được: Toàn bộ số phí thu được, Cục Thuế chuyển về Tài khoản của Văn phòng Tổng cục Thuế tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.

- Về nội dung chi, mức chi phục vụ thi tuyển:

+ Đối với các Cục Thuế, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế có chỉ tiêu tuyển dụng công chức, lập dự toán trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt làm căn cứ chi;

+ Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ phục vụ tổ chức kỳ thi: Ngoài các nội dung, mức chi quy định nêu trên, đơn vị thực hiện dự toán đối với các nội dung được Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ theo danh mục dự toán và bảo đảm đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Công văn 2775/TCT-TVQT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bảng lương công chức thuế, hải quan năm 2020 mới nhất

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro